UNV
Polityka prywatności
Polityka prywatności


Wprowadzenie

Firma Uniview Technologies dba o ochronę danych osobowych i prywatności użytkowników, dlatego stworzyliśmy niniejszą Politykę prywatności, aby informować użytkowników o zasadach gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania, przechowywania i ochrony ich danych osobowych. Dzięki niniejszej Polityce prywatności użytkownik ma możliwość zapoznania się z metodami przetwarzania jego danych osobowych. Polityka prywatności jest ściśle powiązana z korzystaniem z produktów i usług Uniview Technologies. Dlatego należy ją uważnie przeczytać i podjąć odpowiednie decyzje przed skorzystaniem z produktów i/lub usług Uniview Technologies. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z którymś z zapisów niniejszej Polityki prywatności, natychmiast powinien przerwać korzystanie z produktów i/lub usług Uniview Technologies. Korzystanie z dowolnego produktu i/lub usługi Uniview Technologies jest traktowane jako akceptacja całej treści niniejszej Polityki prywatności. (Stosowane tutaj sformułowania „Uniview Technologies” oraz „my/nasz” odnoszą się do firmy „Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.”).

I. Zakres gromadzonych informacji

Dane osobowe i nieosobowe użytkownika mogą być gromadzone podczas korzystania z produktów i/lub usług Uniview Technologies.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do konkretnej osoby fizycznej i które mogą zostać wykorzystane do jej zidentyfikowania po połączeniu z innymi informacjami. Dane osobowe to, między innymi: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, dane dotyczące płatności oraz osobiste treści wideo.

Dane nieosobowe to pozostałe dane, inne niż dane osobowe, to znaczy dane, na podstawie których nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnej osoby, takie jak: zawód, język, kod pocztowy, numer kierunkowy, numer seryjny, adres URL, dane dostępowe zapisywane automatycznie (np. typ przeglądarki internetowej, nazwa domeny, czas przeglądania stron internetowych, adres strony odsyłającej, adres IP i nawigowanie wewnątrz strony), unikalne identyfikatory produktów i urządzeń przenośnych, treści wideo pozbawione danych osobowych, kraj i strefa czasowa, w której działa produkt, lokalizacja geograficzna, identyfikator operatora sieci komórkowej, oprogramowanie urządzenia oraz informacje o sprzęcie.

II. Sposoby gromadzenia informacji

 (I) Firma Uniview Technologies zbiera dane osobowe, korzystając z metod opisanych poniżej.

1.1 Po zalogowaniu na konto i aktywacji produktu Uniview Technologies. Tworząc konto w celu korzystania z usług Uniview Technologies lub rejestrując konto w celu uzyskania dostępu i oglądania plików wideo online, użytkownik zgadza się na udostępnienie danych osobowych. Dodatkowo w przypadku zainstalowania i aktywacji produktu, który wymaga połączenia z usługami Uniview Technologies i powiązania z kontem użytkownika, możemy poprosić o podanie podstawowych, unikatowych informacji na temat produktu, takich jak nazwa, kod weryfikacyjny i numer seryjny produktu.

1.2 Po zapisaniu plików wideo w usługach Uniview Technologies.

W przypadku zapisywania określonych treści w usługach Uniview Technologies, takich jak klipy wideo, podgląd na żywo, zdjęcia (treści użytkownika) zbieramy dane osobowe, aby możliwe było zapisanie treści pochodzących od użytkownika.

1.3 Po kontakcie z nami w celu wsparcia.

Odpowiedź na nasz e-mail, kontakt z nami w sprawie usług posprzedażowych lub korzystanie z naszych narzędzi wsparcia wymagają od nas zebrania danych osobowych, abyśmy mogli udzielić wsparcia oraz wykorzystać dane konta użytkownika w celu weryfikacji tożsamości użytkownika i potwierdzenia produktu, którego dotyczy zgłoszenie.

1.4 Pojawienie się użytkownika w miejscu, w którym zainstalowane zostały urządzenia Uniview Technologies służące do rejestracji dźwięku/obrazu może skutkować zebraniem przez nas danych osobowych.

1.5 Gdy użytkownik aplikuje na dowolne stanowisko w Uniview Technologies, zbieramy dane osobowe, korzystając z materiałów i dokumentów dostarczonych przez użytkownika.

 (II) Firma Uniview Technologies zbiera dane nieosobowe, korzystając z metod opisanych poniżej.

2.1 Podczas korzystania z usług Uniview Technologies – w celu ułatwienia nam poznania sposobu korzystania z usług przez użytkownika, ulepszenia usług Uniview Technologies oraz dostarczenia usług dodatkowych:

2.1.1 Gdy użytkownik korzysta z usług Uniview Technologies, gromadzimy dane nieosobowe w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi standardami branżowymi. Zbieramy dane w ten sposób, aby zapewnić większy komfort korzystania z naszych usług, zapobiegać nadużyciom i zapewnić możliwość zwyczajnego korzystania z naszych usług. Za pośrednictwem usług Uniview Technologies możemy również zapisywać zmiany wprowadzane w produktach przez użytkownika. Gromadzone przez nas dane nieosobowe będą przechowywane wraz z informacjami gromadzonymi bezpośrednio przez produkty. W razie pytań dotyczących zmiany parametrów zabezpieczeń i ustawień prywatności urządzenia przenośnego należy skontaktować się z producentem urządzenia lub zajrzeć do instrukcji obsługi dostawcy usługi komórkowej.

2.1.2 Wykorzystujemy także pliki cookie oraz web beacons, pixel tags i inne techniki, które umożliwiają zapisanie ustawień użytkownika, poprawienie skuteczności naszych reklam oraz zbieranie danych nieosobowych, takich jak dane dzienników i dane urządzeń. Wykorzystywane przez nas pliki cookie umożliwiają powiązanie sposobu korzystania przez użytkownika z usług Uniview Technologies z informacjami z zarejestrowanego u nas konta użytkownika lub z innymi informacjami, które są przez nas zapisywane podczas korzystania z usług Uniview Technologies. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć sposób korzystania z usług, rozpoznać i rozwiązać problemy oraz zarządzać i ulepszać usługi i produkty Uniview Technologies, a także ułatwić lepsze wykorzystanie usług Uniview Technologies.

2.2 Przekazywanie treści użytkownika do usług Uniview Technologies:

Podczas korzystania przez użytkownika z funkcji nagrywania lub przesyłania strumieniowego możemy bezpośrednio nagrywać i przesyłać wideo i/lub dźwięk z urządzeń. Przesyłane treści mogą zawierać zrzuty ekranu. Zrzuty ekranu mogą być dołączane do powiadomienia wysyłanego w wiadomości e-mail. Może być również przeprowadzana analiza danych, aby ustalić zamierzenia i inne okoliczności dotyczące użytkownika. Mamy możliwość przesyłania danych z produktu dostarczonego do użytkownika, co w określonych okolicznościach może skutkować przesłaniem do użytkownika powiadomienia.

III. Wykorzystanie danych

W czasie gdy użytkownik posiada u nas konto lub świadczymy na jego rzecz usługi, możemy wykorzystywać zebrane przez nas dane osobowe do celów wymienionych poniżej, aby zachować przysługujące nam prawa lub chronić interesy Uniview Technologies oraz realizować zobowiązania Uniview Technologies wobec użytkownika:

1. Odpowiadanie na pytania.

2. Ocena złożonego podania o pracę na określonym stanowisku.

3. Zwiększenie bezpieczeństwa strony internetowej Uniview Technologies, na przykład: weryfikacja tożsamości użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa, wykrywanie oszustw, archiwizacja i tworzenie kopii zapasowych.

4. Przeprowadzanie audytów, analizy danych i badań na wewnętrzne potrzeby Uniview Technologies.

5. Przesyłanie do użytkownika (po uzyskaniu jego zgody) wiadomości elektronicznych w celu poinformowania o nowych produktach i usługach.

6. Wykorzystywanie (za zgodą użytkownika) dodatkowych plików cookie w celu lepszego zrozumienia zachowań użytkownika, aby zwiększyć jego komfort, poprawić rozwiązania funkcjonalne lub dostarczać lepsze usługi.

7. Dostarczanie użytkownikowi innych usług określonych w niniejszej Polityce prywatności.

IV. Udostępnianie informacji

Dane osobowe mogą być udostępniane w następujących przypadkach:

1. Dane osobowe będą udostępniane spółkom powiązanym z Uniview Technologies, gdy jest to warunkiem realizacji celów wynikających z niniejszej Polityki prywatności.

2. Udostępnianie upoważnionym partnerom: tylko w ramach realizacji celów wynikających z niniejszej Polityki prywatności. Niektóre usługi Uniview Technologies są świadczone wspólnie z naszymi partnerami. Możemy udostępnić niektóre dane osobowe użytkowników naszym partnerom w celu zapewnienia wyższej jakości usług i komfortu użytkownika. Dane osobowe są przez nas udostępniane, tylko gdy istnieją po temu zgodne z prawem, uzasadnione, istotne, przewidziane i konkretne powody. Udostępniamy wyłącznie dane, które są wymagane w celu świadczenia usług. Nasi partnerzy nie posiadają prawa wykorzystywania udostępnionych przez nas danych osobowych do innych celów, niezwiązanych z produktami lub usługami. Z firmami, organizacjami i osobami, którym udostępniamy dane osobowe podpisujemy stosowne umowy o ochronie danych osobowych, w ramach których wymagamy przetwarzania danych zgodnie z naszymi wskazówkami, niniejszą Polityką prywatności oraz innymi adekwatnymi środkami umożliwiającymi zapewnienie poufności i bezpieczeństwa.

3. Aby zapewnić zgodność z miejscowymi przepisami oraz zwiększyć komfort użytkowania i jakość usług, firma Uniview Technologies przekaże dane osobowe użytkownika do innych podmiotów Uniview Technologies na całym świecie. Udostępniając dane osobowe, w szczególności, gdy dane osobowe są przesyłane do krajów leżących poza UE, dokładamy wszelkich starań, aby transfer danych przebiegał zgodnie z niniejszą Polityka prywatności.

4. Poza konkretnymi przypadkami, na które użytkownik wyraził zgodę, dane osobowe mogą być również udostępniane w poniższych okolicznościach.

1)  Gdy wymaga tego bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo obrony narodowej.

2)  Gdy ma to związek z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem publicznym oraz istotnymi interesami publicznymi.

3)  Gdy ma to związek z dochodzeniem dotyczącym przestępstwa, pozwem, procesem i wymierzeniem kary.

4)  W związku z ratowaniem życia, mienia i innych ważnych i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub innych osób, gdy nie jest możliwe skontaktowanie się z osobą, której dane dotyczą w celu uzyskania jej zgody na udostępnienie.

5)  Gdy dane osobowe zostały upublicznione przez osobę, której dane dotyczą.

6)  Gdy dane osobowe zostały zgromadzone w wyniku zgodnego z prawem publicznego ujawnienia informacji, na przykład w zgodnym z prawem raporcie informacyjnym, w ramach ujawnienia informacji przez rząd lub inne agendy.

7)  Gdy jest to konieczne w związku z podpisaniem umowy, zgodnie z wolą użytkownika.

8)  Gdy jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczne i stabilne działanie dostarczanych przez nas produktów lub usług, na przykład, wykrywanie i reagowanie na awarie produktów lub usług.

9)  Gdy wymagają tego instytuty naukowe sporządzające analizy statystyczne lub prowadzące badania leżące w interesie publicznym, jeżeli upublicznienie wyników takich badań jest uzależnione od przeprowadzenia anonimizacji danych osobowych zawartych w wynikach.

10)  W związku z pozwami cywilnymi i rozstrzyganiem sporów.

11)  Aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa i rozporządzeń, procedur prawnych wymiaru sprawiedliwości, instytucji nadzorujących i sądów itp. lub odpowiedzieć na wezwania sądowe z krajów, w których prowadzimy działalność.

V. Przechowywanie i ochrona danych

 (I) Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez Uniview Technologies wyłącznie w związku z realizacją założeń niniejszej Polityki prywatności. Dane osobowe będą przechowywane przez Uniview Technologies w czasie, gdy użytkownik korzysta z produktów lub usług Uniview Technologies, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają lub dopuszczają dłuższy okres przechowywania.

 (II) Ochrona danych

2.1 Przykładamy ogromną wagę do ochrony danych, dlatego powołaliśmy specjalny zespół, którego zadaniem jest sprawdzanie, opracowywanie i wprowadzanie różnorodnych technologii i procedur zabezpieczeń w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem, z zastosowaniem wszystkich rygorystycznych środków. Zwracamy jednak uwagę, że ograniczenia techniczne i szybki rozwój technologii, ale też intensywność ataków hakerskich oznaczają, że nawet przy zastosowaniu wszelkich możliwych zabezpieczeń Uniview Technologies nie jest w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych. Prosimy również pamiętać, że problemy z zabezpieczeniami mogą pojawić się w systemach i sieciach komunikacyjnych wykorzystywanych do dostarczania produktów i/lub usług, czyli wynikać z czynników leżących poza naszą kontrolą.

2.2 Jednocześnie bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika opiera się również na jego współpracy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za należytą ochronę hasła i nazwy użytkownika, które są udostępniane użytkownikowi w celu umożliwienia dostępu do Uniview Technologies i odpowiednich stron internetowych. Powyższe dane nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Ponadto zobowiązujemy się do regularnego aktualizowania technologii i strategii wykorzystywanych przez nas w celu gromadzenia danych.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

 (I) Przechowywanie danych osobowych pomaga nam dostarczać usług, których użytkownik potrzebuje. Dostęp do danych osobowych i ich aktualizacja jest możliwa za pośrednictwem konta użytkownika. Jeżeli odnalezienie danych nie jest możliwe, można skontaktować się z nami w celu uzyskania danych lub zażądania ich zmiany bądź usunięcia. Należy w tym celu wysłać e-mail na adres: security@uniview.com. Usunięcie wcześniejszych wpisów komunikacyjnych może być niemożliwe, jeżeli po konfiguracji konta zostało ono wyrejestrowane a aktualne pliki i dane zostały usunięte. Funkcjonowanie niektórych naszych usług wymaga tymczasowego przechowywania kopii zapasowych niektórych danych (przed ich trwałym usunięciem), które zostały usunięte przez użytkownika.

 (II) Osoby przebywające na terenie UE mają prawo do sprawdzenia danych osobowych na własny temat, które obejmuje: prawo do uzyskania dostępu, prawo do ograniczenia wykorzystywania danych, prawo do sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do przeniesienia danych. Aby skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych poniżej. Korzystanie z powyższych praw jest wolne od jakichkolwiek opłat. Użytkownik może osiągnąć podobny cel, rezygnując z korzystania z marketingu bezpośredniego i poprzez niewyrażenie zgody na używanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik ma pytania dotyczące sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, ma prawo do złożenia skargi do inspektora ochrony danych osobowych w jego kraju. Jeżeli korzystanie z produktów i/lub usług Uniview Technologies dotyczy danych osobowych objętych Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), firma Uniview Technologies zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie stosownych praw i rozporządzeń. W paragrafie X umieściliśmy łącza do dokumentów zawierających wskazówki i pytania oraz odpowiedzi dotyczące nadzoru wideo opracowane przez EIOD (Europejskiego Inspektora Ochrony Danych). Dokumenty udostępniane są w celach informacyjnych.

 (III) Firma Uniview Technologies przechowuje dane osobowe użytkowników na swoich serwerach, aby dostarczać najbardziej odpowiednich usług osobom, które są klientami Uniview Technologies. Aktualne dane osobowe przechowywane są, aby umożliwić dostarczenie użytkownikowi usługi o najwyższym stopniu dopasowania. Użytkownik może uzyskać dostęp, zaktualizować i usunąć własne dane osobowe za pośrednictwem katalogów z danymi. Możemy udzielić wsparcia w zakresie zarządzania subskrypcjami, dezaktywacji konta i usunięcia podsumowania aktywności oraz danych.

VII. Ochrona prywatności osób nieletnich

Usługi Uniview Technologies nie są świadczone na rzecz dzieci i osób, które nie ukończyły 18 lat (lub podobnego minimalnego wieku określonego w prawodawstwie danego kraju). W razie wykrycia konta powiązanego z lub założonego przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia (lub podobnego minimalnego wieku określonego w prawodawstwie danego kraju) konto takie zostanie przez nas niezwłocznie usunięte. Jeżeli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem osoby, która nie ukończyła 18 roku życia (lub podobnego minimalnego wieku określonego w prawodawstwie danego kraju) i uważa, że jego dziecko udostępniło nam swoje dane osobowe, prosimy o niezwłoczny kontakt pod numerem telefonu lub na adres e-mail podanym w informacjach dotyczących wsparcia Uniview Technologies w danym kraju. Rodzice i opiekunowie osoby, która nie ukończyła 18 roku życia (lub podobnego minimalnego wieku określonego w prawodawstwie danego kraju) mają prawo do przejrzenia oraz żądania usunięcia i zakazania wykorzystywania danych osobowych ich dziecka.

VIII. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań na temat wykorzystywania danych osobowych przez Uniview Technologies prosimy o kontakt pod adresem: security@uniview.com.

IX. Aktualizacja Polityki prywatności

Możemy, od czasu do czasu, dokonywać aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany i aktualizacje stanowić będą integralną część niniejszej Polityki prywatności. Zaktualizowana wersja Polityki prywatności zostanie udostępniona na niniejszej stronie internetowej lub w inny wybrany przez nas sposób (na przykład przesłana na adres e-mail użytkownika lub zaanonsowana w inny sposób).

X. Załącznik – wytyczne opracowane przez EIOD

Poniżej znajdują się łącza do dokumentów zawierających wskazówki i pytania oraz odpowiedzi dotyczące nadzoru wideo opracowane przez EIOD (Europejskiego Inspektora Ochrony Danych). Dokumenty udostępniane są w celach informacyjnych.

KategoriaPani/PanŁączeData publikacji
WytyczneSprawozdanie uzupełniające do wytycznych w sprawie nadzoru wideo opracowanych przez EIOD w 2010 r.https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/video-surveillance-follow_en Dec, 2013
WytyczneSprawozdanie uzupełniające do wytycznych w sprawie nadzoru wideo opracowanych przez EIOD: podsumowanie wstępnych zaleceń w dziewięciu procedurach kontroli wstępnejhttps://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-07-14_videosurveilllance_followup_en.pdf Jul, 2010
WytyczneWytyczne w sprawie nadzoru wideo opracowane przez EIOD w 2010 r.https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/video-surveillance_en Mar, 2010
WytyczneCzęsto zadawane pytania dotyczące nadzoru wideo: kontrola wstępnahttps://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-03-17_faq_videosurveillance_en.pdf Mar, 2010
Zestawienie informacjiArkusz informacyjny 4 – Monitorowanie nadzoru wideo w administracji UEhttps://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/factsheets/factsheet-4-keeping-eye-video-surveillance-eu_en Mar, 2010
Kontakt