UNV
Informacje prawne Uniview
Informacje prawne Uniview


1. Zasady i warunki dostępu do witryny internetowej firmy Uniview Technologies

Poniższe zasady dotyczą wszystkich użytkowników lub odwiedzających powyższą witrynę internetową, a firma Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. („Uniview Technologies”) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad w dowolnym momencie. Prawo dostępu do witryny internetowej jest przyznawane przez Uniview Technologies na poniższych zasadach. W razie niezgody na którąś z zasad należy zaprzestać korzystania z witryny internetowej. Firma Uniview Technologies ma prawo podjęcia działań naprawczych na podstawie prawa lub zasad słuszności w razie przypadków naruszenia niniejszych zasad.

2. Zastrzeżenie

Jeżeli pomiędzy Uniview Technologies a drugą stroną nie została zawarta inna umowa, w odniesieniu do wszystkich materiałów i informacji dostępnych w witrynie internetowej, w tym tekstów, zdjęć, danych, opinii, sugestii, stron internetowych lub łącz, pomimo starań Uniview Technologies, by materiały i informacje dostępne w witrynie były dokładne, Uniview Technologies nie gwarantuje, że powyższe materiały i treści będą dokładne, kompletne, wystarczające i rzetelne. Ponadto Uniview Technologies wyraźnie oświadcza, że nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w takich materiałach i treściach i nie daje żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, za takie materiały i treści, w tym do bezpieczeństwa własności, nienaruszenia praw osób trzecich, jakości i braku wirusa komputerowego.

Uniview Technologies może zmienić dowolne treści znajdujące się w witrynie internetowej w dowolnym momencie, bez powiadomienia lub przypomnienia. Zalecamy regularne odwiedzanie witryny, aby zawsze mieć dostęp do aktualnych informacji.

Produkty i usługi firm innych niż Uniview Technologies wymieniane w witrynie internetowej przez Uniview Technologies wzmiankowane są wyłącznie w celach informacyjnych, co nie stanowi wyrazu uznania ani rekomendacji takich produktów i/lub usług.

Uniview Technologies nie składa żadnych oświadczeń, nie gwarantuje ani nie wyraża uznania dla żadnych produktów, usług ani informacji udostępnianych w witrynie internetowej, a wszystkie sprzedawane produkty i usługi podlegają umowie sprzedaży i warunkom firmy.

3. Prawa autorskie

Wszystkie materiały lub treści w witrynie internetowej chronione są prawem autorskim, a wszystkie prawa autorskie należą do Uniview Technologies, oprócz praw oznaczonych jako należące do innych podmiotów. Bez uprzedniej pisemnej zgody Uniview Technologies lub dowolnej innej firmy zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, transmitowanie, łączenie lub transfer za pośrednictwem superlinków a także przesyłanie za pomocą „metody lustrzanego odbicia” jakichkolwiek treści z witryny w dowolny sposób na inny serwer oraz przechowywanie ich w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji, lub używanie ich do celów komercyjnych, z wyjątkiem pobierania lub drukowania do celów niekomercyjnych lub do użytku osobistego (pod warunkiem, niewprowadzania żadnych modyfikacji i zachowania w materiałach oświadczenia o prawach autorskich lub oświadczenia o jakiejkolwiek innej własności).

4. Znaki handlowe

Wszelkie znaki handlowe i/lub logotypy wykorzystywane lub wyświetlane w witrynie Uniview Technologies należą do firmy, oprócz znaków handlowych, logotypów i nazw handlowych, które zostały oznaczone jako własność innych firm. Żadne treści znajdujące się w witrynie internetowej Uniview Technologies nie będą uznawane za pozwolenie lub prawo udzielone w sposób dorozumiany, bez sprzeciwu lub w jakiejkolwiek innej formie, do wykorzystania wyżej wymienionych znaków handlowych i/lub logotypów, bez pisemnej zgody firmy Uniview Technologies lub jakiejkolwiek innej firmy. Wykorzystywanie nazwy Uniview Technologies oraz znaków handlowych i/lub logotypów Uniview Technologies w dowolny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jest niedozwolone.

i są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Uniview.
Terminy „HDMI” oraz „ HDMI High-Definition Multimedia Interface ”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

VGA jest znakiem towarowym IBM.
Logo Windows oraz termin Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Microsoft Corporation. Wszelkie pozostałe znaki towarowe, produkty, usługi i spółki ujęte na niniejszej stronie lub produkt opisany na niniejszej stronie są własnością ich właścicieli.

5. Dostarczane produkty lub świadczone usługi

Ze względu na międzynarodowy lub ponadgraniczny charakter internetu informacje przedstawione na niniejszej stronie również mają charakter międzynarodowy, a tym samym nie wszystkie produkty lub usługi wymienione na tej stronie są dostępne w Państwa kraju lub regionie. W celu ustalenia, które produkty lub usługi są dostępne w danym kraju lub regionie, prosimy o kontakt z miejscowym przedstawicielem handlowym lub agentem.

6. Łącza osób trzecich

Niniejsza witryna może zawierać łącza do stron osób trzecich lub adresy internetowe. Wyłączną odpowiedzialność za odwiedzenie takich adresów ponosi użytkownik, a spółka Uniview Technologies nie gwarantuje rzetelności, kompletności, wystarczającego charakteru ani wiarygodności jakichkolwiek informacji, danych, poglądów, obrazów, opisów ani sugestii, do których prowadzą takie hiperłącza. Spółka Uniview Technologies przekazuje takie łącza wyłącznie dla ułatwienia. Nie stanowi to uznania ani polecenia przez spółkę Uniview Technologies takich informacji, ani wykorzystania ich do celów promocji bądź reklamy.

7. Ochrona danych osobowych

Spółka Uniview Technologies w pełni szanuje Państwa prywatność i dokłada wszelkich starań w celu ochrony Państwa danych osobowych. Zasadniczo w celu przeglądania strony spółki Uniview Technologies nie muszą Państwo podawać jakichkolwiek danych osobowych. Do pewnych celów, jeżeli podadzą Państwo dobrowolnie jakiekolwiek dane osobowe, w tym swoje imię i nazwisko, płeć, rodzaj i numer certyfikatu, datę urodzenia, kraj, adres e-mail, numer telefonu, adres do kontaktu i kod pocztowy, żądane usługi lub preferowane informacje oraz kod klienta, niezbędne do celów rejestracji lub subskrypcji informacji w formie elektronicznej, przyjmuje się, że rozumieją i akceptują Państwo cele, do których takie informacje zostaną wykorzystane, oraz że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez spółkę Uniview Technologies takich należących do Państwa danych osobowych do takich celów.

Spółka Uniview Technologies nie będzie sprzedawać Państwa danych osobowych w żadnym czasie ani w żadnym przypadku, i wykorzysta informacje pozyskane na mocy niniejszego postanowienia wyłącznie w dopuszczonym prawem zakresie. Jednakże spółka Uniview Technologies może ujawnić pewne należące do Państwa dane osobowe organom rządowym, jeśli jest to wymagane przez nie lub na mocy obowiązujących przepisów, lub może ujawnić pewne dane osobowe w minimalnym możliwym zakresie, gdy ma zasadny powód sądzić, że jest to niezbędne w celu ochrony spółki, jej klientów lub ogółu społeczeństwa, zaś Państwo powinni przewidzieć takie ujawnienie danych i wyrazić na nie zgodę z chwilą przekazywania swoich danych.

8. Obowiązujące prawo i właściwość sądu

Odwiedzając niniejszą stronę i wykorzystując udogodnienia i/lub usługi na niej umieszczone, akceptują Państwo fakt, że takie odwiedziny i świadczenie takich udogodnień i/lub usług podlega przepisom Chińskiej Republiki Ludowej, a także podleganie właściwości sądów w Chińskiej Republice Ludowej.

Kontakt