UNV
Thông Báo Pháp Lý của Uniview
Thông Báo Pháp Lý của Uniview


1. Các quy tắc và điều kiện để truy cập trang web của Uniview Technologies

Các quy tắc sau đây áp dụng đối với tất cả người dùng hoặc khách truy cập trang web này và Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. (“Uniview Technologies”) có quyền sửa đổi các quy tắc đó bất kỳ lúc nào. Quyền truy cập trang web được Uniview Technologies cấp theo các điều khoản sau. Vui lòng ngừng sử dụng trang web này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào như vậy. Uniview Technologies có quyền thực hiện các biện pháp khắc phục trên cơ sở luật pháp và tính công bằng đối với bất kỳ hành vi nào vi phạm các quy tắc đó.

2. Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm

Trừ khi có thỏa thuận khác giữa Uniview Technologies và bên còn lại, đối với tất cả các tài liệu và thông tin được cung cấp trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, dữ liệu, lượt xem, đề xuất, trang web hoặc liên kết, mặc dù Uniview Technologies dự định cung cấp các tài liệu và thông tin chính xác trên trang web, Uniview Technologies không đảm bảo rằng các tài liệu và nội dung đó là chính xác, hoàn thiện, đầy đủ và đáng tin cậy, đồng thời tuyên bố rõ ràng rằng Uniview Technologies không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong các tài liệu và nội dung đó và không đưa ra đảm bảo, rõ ràng hoặc ngụ ý, về các tài liệu và nội dung đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo mật quyền sở hữu, không vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, chất lượng và không có virus máy tính.

Uniview Technologies có thể sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo hoặc nhắc nhở. Vui lòng truy cập trang web thường xuyên để sở hữu những thông tin mới nhất.

Mọi sản phẩm hoặc dịch vụ không thuộc quyền sở hữu của Uniview Technologies được Uniview Technologies đề cập trên trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không tạo thành bất kỳ sự công nhận hoặc khuyến nghị nào về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó.

Uniview Technologies không đưa ra bất kỳ cam kết, bảo đảm hoặc sự thừa nhận nào về mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin được cung cấp trên trang web và tất cả các sản phẩm, dịch vụ đã bán phải tuân theo hợp đồng mua bán và điều khoản của công ty.

3. Bản quyền

Tất cả các tài liệu hoặc nội dung trên trang web đều được bảo vệ bởi Luật Bản quyền và tất cả các bản quyền đều thuộc quyền sở hữu của Uniview Technologies, ngoại trừ những bản quyền được các bên khác chỉ rõ mục đích tham khảo. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Uniview Technologies hoặc bất kỳ bên nào khác, không cá nhân nào có thể sao chép, phân phối, mô phỏng, phát sóng, kết nối hoặc chuyển qua các siêu liên kết hoặc tải bằng “phương pháp đảo chiều hình ảnh” đối với nội dung trên trang web theo mọi phương thức đến bất kỳ máy chủ nào khác, hoặc lưu trữ nội dung đó trong hệ thống truy xuất thông tin, hoặc sử dụng nội dung đó nhằm mục đích thương mại, ngoại trừ việc tải xuống hoặc in nội dung nhằm mục đích phi thương mại hoặc mục đích cá nhân (với điều kiện không được thực hiện sửa đổi và tuyên bố bản quyền hoặc tuyên bố về bất kỳ quyền sở hữu nào khác phải được duy trì trong các tài liệu đó).

4. Nhãn hiệu thương mại

Tất cả các nhãn hiệu thương mại và/hoặc logo được sử dụng và hiển thị trên trang web của Uniview Technologies đều thuộc quyền sở hữu của công ty, ngoại trừ các nhãn hiệu thương mại, logo và tên thương mại được chỉ rõ quyền sở hữu thuộc về bất kỳ bên nào khác. Mọi nội dung trên trang web của Uniview Technologies không được coi là ủy quyền hoặc quyền được cấp theo ngụ ý, không phản đối, hoặc bất kỳ hình thức nào khác để sử dụng nhãn hiệu thương mại và/hoặc logo nói trên mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Uniview Technologies hoặc bất kỳ bên nào khác. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản, không cá nhân nào có thể sử dụng tên của Uniview Technologies cũng như nhãn hiệu thương mại và/hoặc logo của Uniview Technologies dưới bất kỳ hình thức nào.

là nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Uniview.
Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Nhận diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhã n hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.

VGA là nhãn hiệu thương mại của IBM.
Logo Windows và thuật ngữ Windows là nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Microsoft Corporation. Tất cả các nhãn hiệu thương mại, sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty khác trong trang web này hoặc sản phẩm được mô tả trong trang web này là tài sản thuộc quyền sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.

5. Sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp

Do tính chất quốc tế hay tính chất không biên giới của Internet, thông tin được cung cấp trên trang web cũng mang tính chất quốc tế và do đó, không phải tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập trên trang web đều có sẵn ở quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của bạn. Vui lòng liên hệ với đại diện hoặc đại lý bán hàng tại địa phương của bạn để tìm hiểu về các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của bạn.

6. Liên kết của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa liên kết đến trang web hoặc địa chỉ trang web của bên thứ ba. Việc truy cập các liên kết đó do người dùng tự xác định và Uniview Technologies không đảm bảo rằng mọi thông tin, dữ liệu, lượt xem, hình ảnh, mô tả hoặc đề xuất trên các liên kết đó là chính xác, hoàn thiện, đầy đủ và đáng tin cậy. Việc Uniview Technologies cung cấp các liên kết này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không được coi là sự công nhận và đề xuất của Uniview Technologies đối với thông tin đó, cũng như không nhằm mục đích quảng bá hay quảng cáo.

7. Bảo vệ thông tin cá nhân

Uniview Technologies hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nhìn chung, bạn không cần phải cung cấp thông tin cá nhân để duyệt trang web của Uniview Technologies. Đối với một số mục đích nhất định, khi các thông tin cá nhân bao gồm tên, giới tính, loại và số chứng chỉ, ngày sinh, quốc gia, địa chỉ E-mail, số điện thoại, địa chỉ liên hệ và mã zip, các dịch vụ mong muốn hoặc thông tin ưu tiên của bạn, cũng như mã khách hàng được yêu cầu cung cấp để đăng ký hoặc đăng ký theo dõi thông tin điện tử được bạn cung cấp trên cơ sở tự nguyện, bạn sẽ được coi như đã hiểu và chấp nhận mục đích sử dụng các thông tin đó và đồng ý rằng Uniview Technologies có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì những mục đích nhất định đó.

Uniview Technologies cam kết không bán thông tin cá nhân của bạn tại bất kỳ thời điểm nào và trong bất cứ trường hợp nào, đồng thời sẽ chỉ sử dụng những thông tin thu thập được theo quy định này trong phạm vi được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, Uniview Technologies có thể tiết lộ một số thông tin cá nhân nhất định của bạn cho các cơ quan chính phủ theo yêu cầu của những cơ quan này hoặc theo pháp luật hiện hành; hoặc có thể công khai một số thông tin cá nhân nhất định của bạn ở phạm vi nhỏ nhất có thể khi Uniview Technologies tin tưởng một cách hợp lý rằng cần phải làm như vậy để bảo vệ công ty, khách hàng của công ty hoặc công chúng và bạn phải biết trước và đồng ý với việc tiết lộ thông tin đó khi cung cấp những thông tin cá nhân này.

8. Pháp luật hiện hành và quyền tài phán

Bằng cách truy cập trang web này và sử dụng các tiện ích và/hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web, bạn đồng ý rằng việc truy cập và cung cấp các tiện ích và/hoặc dịch vụ đó phải được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và bạn đồng ý chấp nhận thẩm quyền giải quyết của các tòa án tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Gửi yêu cầu