UNV
Khuôn viên
Khuôn viên

Bối Cảnh Giải Pháp

The number of campus incidents is increasing, and campus safety is becoming a hot topic in recent years. Ensuring safety for students and teachers is one of the most important footstones for campuses. In order to achieve great academic progress and increase the popularity of campuses, the security department must establish an effective security system, and perfect video surveillance system is a necessary condition for the campus .

Uniview campus video surveillance solutions have been delivered to many prestigious campuses. As a result, Uniview has accumulated a lot of experience in many projects. Now we offer new campus surveillance solutions that are efficient, highly reliable and scalable. It can provide a complete video surveillance system for the campus , which will play an important role in pre-accident prevention, emergency command during an accident and post-accident evidence supplements. It is a defense line that protects the safety and property of students, professors and campuses.

Tổng Quan Giải Pháp

Thách Thức

  • Bạo lực trong khuôn viên, cố ý phá hoại, trộm cắp, tai nạn xe hơi, v.v.
  • Cần nhanh chóng xác định vị trí và kiểm tra tình huống khẩn cấp
  • Bố trí nhân viên an ninh không cân đối
  • Trung tâm và mạng lưới dữ liệu có chi phí cao
  • Bảo trì hệ thống kém

Giải Pháp

  • Giám sát video HD không điểm mù 24/7, từ khu vực giảng dạy đến khu vực sinh hoạt
  • Nền tảng quản lý thống nhất với nhiều chức năng
  • Tích hợp với hệ thống an ninh của bên thứ ba
  • Thiết kế có độ tin cậy cao và tiết kiệm chi phí cho thiết bị lưu trữ IP
  • Cấu trúc NGN tiên tiến, dễ bảo trì

Tình huống trong Khuôn viên

Tình huống trong Khuôn viên

Những Trường Hợp Thành Công

Gửi yêu cầu